Financieel

NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ontvangt van het ministerie van Economische zaken (EZ) middelen voor personele en materiële kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief (tabel 1). De Vervoerkamer wordt via de EZ begroting gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De NMa (en EZ) stuurt in haar begrotingsuitputting op verplichtingen. Kasuitgaven zijn hier een logisch gevolg van. In tabel 4 worden de uitgaven nader gespecificeerd.

Het belangrijkste gegeven is dat de NMa geen overschrijding kende op verplichtingenniveau; hier is sprake van een uitputting van 97%. Ook met betrekking tot de uitgaven heeft de NMa een onderschrijding. Deze is € 1,0 miljoen, dat is 2,3 % van het uitgaven¬budget.

In 2012 is € 41,3 miljoen aan ontvangsten verantwoord. Het grootste deel van deze ontvangsten vloeit voort uit opgelegde boetes in 2012 en eerdere jaren, de daarover ontvangen rentes en correcties op aflossingen en ontvangen boetes.

Waarderingsgrondslagen

Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde. De vorderingen blijven tot het volledige bedrag opgenomen tot zij wegens vermoedelijke oninbaarheid buiten invordering worden gesteld.

Totaal overzicht 2012.

Tabel 1 Realisatie ten opzichte van budgetbrief EZ (bedragen x € 1)

Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Budgetbrief 45.397.000 45.407.000 5.289.000
Realisatie 44.009.125 44.370.280 41.318.377
Onderuitputting + / Overschrijding - 1.387.875 1.036.720 -36.029.377
In procenten 3,06% 2,28% -681,21%

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)