Bedrijfsvoeringparagraaf 2012

Verantwoordelijkheden en toetsingen

De opzet van deze paragraaf sluit aan bij de opzet van het departementale Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken. De Raad van Bestuur van de NMa is integraal verantwoordelijk voor een doelmatige en effectieve werking van de interne processen zodat de risico’s van het niet realiseren van doelstellingen optimaal worden beheerst. Wat betreft de niet-financiële processen kunnen de interne processen en de daarop van toepassing zijnde beheersmaatregelen echter nimmer absolute zekerheid bieden dat zich geen onvolkomenheden van belang zullen voordoen.
Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, is een geheel van instrumenten ingezet op het gebied van planning, control en verantwoording.

Managementverklaring Nederlandse Mededingingsautoriteit

Ik, Chris Fonteijn, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaar aangaande het jaar 2012 naar de mij ten dienste staande informatie dat:

 • De financiële administratie de opgenomen realisatiegegevens inzake de aangegane verplichtingen, de begrotingsuitgaven en –ontvangsten en de ingestelde vorderingen, gevraagde zekerheden en garantiestellingen ultimo 2012 juist en volledig weergeeft in overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende regelgeving;
 • De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten conform internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen zijn gedaan (comptabele rechtmatigheid);
 • De opgenomen beleidsinformatie het resultaat is van een ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming en niet strijdig is met de verstrekte financiële informatie;
 • Het financieel en materieel beheer voldoet aan de ‘Baseline financieel en materieel beheer’ van het Ministerie van Financiën;
 • Het toegekende apparaatbudget (voor personeel en/of materieel) niet is overschreden.
 • Er geen sprake is geweest van aanwijzingen of beschuldigingen van fraude  FraudeOnder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de kring van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook afwijkingen die voortkomen uit het onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden aan de entiteit, waaronder het ongeautoriseerd bezwaren van activa, vallen hieronder. Frauduleuze financiële verslaggeving omvat opzettelijke afwijkingen of het weglaten van bedragen of toelichtingen in de financiële overzichten om gebruikers te misleiden.  of van het niet-naleven van wet- en regelgeving, waarover de directeur FEZ en de ADR niet zijn geïnformeerd.

Knelpunten bij het realiseren van de doelstellingen

In het afgelopen jaar hebben zich bij het bereiken van de doelstellingen wel diverse knelpunten voorgedaan die met behulp van de instrumenten op het gebied van planning, control en verantwoording zoveel mogelijk zijn opgelost:

 • Op personeelsgebied heeft de NMa de taakstelling Balkenende / Rutte gerealiseerd. De bezetting begin 2012 was 375,5 fte (inclusief art 6.2.a en art 6.2.c). Er heeft in 2012 een behoorlijke uitstroom plaatsgevonden van 26 personen. De bezetting op 31 december bedroeg 353,7 fte; ruim 10% beneden de formatie. Vacatures worden zeer beperkt geplaatst. Het EZ concernbrede kader vacaturestelling wordt gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is het streven om zoveel mogelijk vacatures te vervullen door een EZ-medewerker, voor werving buiten EZ is een vacaturestop van kracht. Ook door de fusie met OPTA en CA was in 2012 sprake van een vacaturestop. Afspraak was om eerst de concept plaatsing af te ronden en pas daarna te beslissen over het al dan niet vervullen van vacatures.
  Dit heeft eveneens bijgedragen aan de onderbezetting. Ten slotte komen er nog taakstellingsjaren aan, ook dit vraagt om een terughoudend vacaturebeleid.
  Om in contact te blijven met jonge professionals en voorbereid te zijn op de toekomst zijn er mogelijkheden geboden aan stagiaires om kennis te maken met het werkveld van de NMa.
 • De fusie met OPTA en CA heeft beslag gelegd op diverse organisatieonderdelen van de NMa (met name de Directie Bedrijfsvoering en de diverse “bouwteams”). Dit heeft geleid tot het Organisatiebesluit en een succesvol maar intensief plaatsingsproces. Bij dit laatste is een Plaatsings Advies Commissie aan het werk geweest die een kleine 100 gesprekken heeft gevoerd. Ook zijn op veel andere vlakken resultaten geboekt. NMa (en OPTA en CA) hebben er voor gekozen om deze werkzaamheden zoveel mogelijk met eigen mensen uit te voeren.

Verbetering van de bedrijfsvoering

 • In 2012 is gezamenlijk met OPTA en CA veel aandacht besteed aan het tot stand komen van een automatiseringssysteem gericht op de beheersing van documentregistratie en stroomlijning van de planning- en controlcyclus. Het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken is hierin meegenomen. Het systeem is vrijwel gereed voor uitrol binnen de organisaties van de 3 fusiepartners.
 • De NMa Academie is in 2012 ontwikkeld tot een ACM Academie. Er zijn programma’s voor alle doelgroepen. In 2012 heeft de NMa Academie het Professionals Programma (PP), een directiespecifieke leerroute waarin verdieping plaatsvindt, en het Advanced Professionals Programma (APP), een expertprogramma dat in samenwerking met Universiteit Nyenrode voor de NMa en haar fusiepartners is opgezet, uitgevoerd.


De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:


Chris Fonteijn
Voorzitter Raad van Bestuur

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 •  
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (8)