Extracomptabele vorderingen boetes

Tabel 6a Openstaande extracomptabele vorderingen NMa per 31 december (bedragen x € 1)

Categorie Bedrag 2012 Bedrag 2011
Meel 70.235.539 83.908.304
Paprika en uien 26.596.481 0
Wasserijen 18.868.209 18.362.000
Taxivervoer 8.507.000 0
Huisartsen 7.990.128 0
Thuiszorg 7.092.095 17.823.700
Dubbelglas 6.087.230 9.981.009
Executieveilingen 6.010.132 6.300.000
NH8 2.231.429 12.856.208
Bouw 1.599.340 7.313.596
Energie 818.180 7.202.000
Openbaar groen 170.611 862.659
FEES 225.000 195.000
Overige 11.339.328 24.059.481
Gevoegd in Faillissement 1.143.939 520.652
Mobiele telefonie 0 17.232.630
Kranten 0 21.224.413
Totaal 168.914.640 227.841.653

In de tabel van 2011 stond als totaal bedrag in de categorie Overige een bedrag ad € 34.040.940,-. Dit was inclusief Dubbelglas ad € 9.981.009,-. In 2012 is Dubbelglas als afzonderlijke regel opgenomen zodat het bedrag dat nu in de kolom 2011 bij Overige staat is verlaagd van € 34.040.940,- naar € 24.059.481.

Tabel 6b Specificatie boetes en bijgeschreven rente per 31 december 2012.

Omschrijving Bedrag 2012 Bedrag 2011
NMa + FEES + Energiekamer 161.122.538 212.823.197
Rente 7.795.699 15.018.456
Totaal 168.918.237 227.841.653

De vorderingen Mededinging (NMa) betreffen de in 2012 en eerdere jaren aan het bedrijfsleven opgelegde boetes, vermeerderd met de lopende wettelijke rente en verminderd met de ontvangsten. In diverse grote zaken staan nog bezwaar, beroep en hoger beroep open. Dit schort de betalingsverplichting op. Ook de mutaties van boetes en rentes naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken zijn in de vorderingenstand verwerkt. De ontvangen boetes inclusief wettelijke rente bedroegen in 2012 €36,8 miljoen.
Uit de afname van de rentestand kan de conclusie worden getrokken dat het juridische traject van relatief oude zaken (met veel rente) is afgerond.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 31 december 2012 een bankgarantie in het bezit. Dit betreft een aflopende zekerheidsstelling voor een aflopende terugbetalingsregeling. Dit is dus een telkens wijzigend bedrag en daarom wordt hier ook geen bedrag vermeld.
In 2012 zijn geen bedragen ontvangen voor boetes van de Vervoerkamer. Er hebben daarom geen doorbetalingen van boetes aan IenM plaatsgevonden.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)