ZBO Raad van Bestuur

Aan het Zelsfstandig Bestuursorgaan (ZBO) Nederlandse Mededingingsautoriteit worden door het ministerie van Economische zaken middelen toegekend voor personele kosten. Deze worden toegewezen door middel van een budgetbrief.

Waarderingsgrondslagen
Alle bedragen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Totaal overzicht 2011

Tabel 1 Realisatie ten opzichte van het budget (bedragen x € 1)

Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Budgetbrief 507.000 507.000 0
Realisatie 505.384 505.384 0
Onderuitputting 1.616 1.616 0
In procenten 0,32% 0,32% 0,00%

Er was sprake van een geringe onderuitputting van de toegekende budgetten. De realisatie vloeit voort uit de arbeidsrechtelijke afspraken die door EZ zijn gemaakt met de (voormalige)leden van de Raad van Bestuur. Vanaf 1 juli 2011 is de heer Fonteijn voorzitter van de Raad van Bestuur. Aangezien hij tevens nog voorzitter van de OPTA blijft, loopt de verwerking van zijn salaris door via de OPTA. De NMa heeft de OPTA hiervoor naar rato vergoed. Deze vergoeding is op de ZBO geboekt. De vergoeding aan de OPTA bedroeg in 2012 184.000 euro. De uitgaven in verband met de ontslaguitkeringen van een voormalig lid van de Raad van Bestuur wiens termijn in 2009 afliep worden met ingang van 2012 geboekt op een centraal budget van EZ. Het weergegeven bedrag betreft de laatste declaratie van 2011. Verder zijn in 2012 geen lumpsum ontslag vergoedingen betaald aan vertrekkende leden van de Raad van Bestuur.

Labels:

Er zijn geen labels bij dit artikel.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
  •  
  • Print
    • Dit artikel
    • Dit hoofdstuk (8)