Handel, diensten en transport

De afgelopen periode hebben zich in de sectoren handel, dienstverlening en transport diverse ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft de liberalisering in het openbaar vervoer gezorgd voor nieuwe toetreders in de markt. Dit betekent niet dat de markt al optimaal functioneert. Aanbestedende diensten zetten steeds vaker grote en multimodale concessies  Multimodale concessiesEen multimodale concessie is een aanbesteding waarbij meerdere vormen van transport betrokken zijn (bijvoorbeeld bus en tram).  uit. Het gevolg is dat vervoerders steeds vaker aangeven alleen in onderlinge samenwerking sterke biedingen te kunnen uitbrengen. Daarbij is er veel discussie over de centrale rol en afhankelijkheid van NS. Volgens andere vervoerders heeft NS een gunstiger uitgangspositie. In de luchtvaart en rond de Rotterdamse haven spelen soortgelijke discussies rond de positie van Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam. De behandeling van deze vraagstukken vindt plaats in nauwe samenwerking met de Vervoerkamer.

Meer dan het personenvervoer wordt het goederentransport geraakt door de economische crisis. Marktpartijen zijn daardoor geneigd om via capaciteitsbeperkingen prijzen op te drijven. Daarmee wordt de pijn van de crisis afgewenteld op andere sectoren en op de consument. Dit dempt de prikkel om efficiënt en innovatief te werken. Voor een open economie als de Nederlandse kan dat leiden tot een verslechtering van de internationale concurrentiepositie.

De crisis is ook duidelijk merkbaar in de handel en dienstverlening. Deze sectoren hebben bovendien te maken met een diepgaande herstructurering en schaalvergroting, doordat internet sterk terrein wint als afzet- en distributiekanaal. Dit wordt zichtbaar in een toename van het aantal faillissementen en concentraties, met name in het midden- en kleinbedrijf. Overheden moeten flink bezuinigen als gevolg van de crisis en zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hun uitgaven te dekken. Dit geeft een prikkel om meer marktactiviteiten te ondernemen, met als risico dat privaat ondernemerschap verdrongen wordt.

Transport

Op het terrein van transport heeft de NMa diverse onderzoeken afgerond, onder meer naar kartelvorming in de binnenvaart, wat in de sector heeft geleid tot het bewustzijn dat er ook niet-concurrentiebeperkende mogelijkheden zijn om de binnenvaart toekomstbestendig te maken. De NMa heeft een interventie gepleegd nadat ECT het Havenbedrijf Rotterdam en concurrerende overslagbedrijven opriep tot uitstel of vertraging van de uitbreiding van Tweede Maasvlakte. Het resultaat was dat partijen in de media hebben aangegeven niet op deze uitnodiging in te gaan. Een andere interventie van de NMa heeft geleid tot de toezegging  ToezeggingBindende belofte aan de NMa  van een vereniging van autobergers (doortransport), dat de leden voortaan afzonderlijk inschrijven op aanbestedingen uitgeschreven door alarmcentrales.

Tevens heeft de NMa zich actief beziggehouden met mededingingsvraagstukken rondom het Nederlandse spoor. Zo heeft zij onder meer strenge voorwaarden gesteld bij de overname van de reisinformatiediensten door NS van ProRail  ProRailBeheerder van het hoofdspoorweginfrastructuur (het gemengde net).  , die plaatsvond op verzoek van de Tweede Kamer en van de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast heeft zij het Ministerie van I&M regelmatig advies gegeven over mededingingsrechtelijke vraagstukken in de transportsector.

Handel en diensten

De NMa heeft in 2012 een aantal richtinggevende concentratiebesluiten genomen ter bescherming van de concurrentie, die in veel plaatsen zichtbaar van invloed zijn op het straatbeeld van het winkelend publiek (met name in de branche van supermarkten en sportwinkels). Een onderzoek naar de reisbranche heeft begin 2012 geleid tot een aanpassing in de agentuurvoorwaarden voor reisagenten, waardoor zij effectiever op prijs kunnen concurreren, doordat zij vrij zijn om commissies door te geven aan consumenten via kortingen op reizen. En tot slot heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in 2012 haar beroepsregels aangepast, naar aanleiding van een inventarisatie die de NMa had gedaan met als doel de mededingingsbeperkende elementen uit die beroepsregels verwijderd te krijgen.

Markt en Overheid

Ten behoeve van het toezicht op de wet Markt en Overheid is in 2012 een toezichtteam ingesteld, is een nulmeting gedaan. Dit team heeft een voorlichtingscampagne gehouden en de eerste tips en signalen in behandeling genomen.

Activiteiten in 2012

NMa beboet drie taxibedrijven en zes leidinggevenden wegens kartelafspraken/
NS mag reisinformatie onder voorwaarden overnemen van ProRail
Geen bewijs voor misbruik machtspositie door Schiphol
Meer ruimte voor notarissen om te concurreren
Overnames in supermarkten
NMa: positief over ontwikkelingen in binnenvaart
NMa: Euretco mag onder voorwaarden Intres overnemen
Markt en Overheid
NMa roept Vervoerdersvereniging VSS op tot meer transparantie

Zie ook

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn