Concentratiecontrole

Geen meldplicht koper

Het CBb  CBbHet College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht, waaronder het mededingingsrecht.  heeft uitspraak gedaan in de zaak Pacton. Hiermee is de discussie beslecht over wie de NMa mag aanspreken op het (ten onrechte) niet-melden van een concentratie. De wet richt zich, anders dan de NMa op grond van de memorie van toelichting meende, volgens het CBb niet tot de verkopende partij van aandelen. Dit betekent dat voortaan alleen de koper (en de targetonderneming) verplicht is een fusie te melden alvorens deze te voltrekken. De NMa mocht daarom geen boete voor het niet-melden opleggen aan de verkoper. Hoewel de Nederlandse bepalingen naar de letter anders luiden, sluiten de Nederlandse regels hiermee voortaan aan bij de regels zoals die gelden bij de melding van fusie onder de Europese regels.

Drempels voor verzekeraars

In de zaak Amlin speelt een aan de zaak Pacton verwante discussie over de uitleg van de wettelijke bepalingen over de geldende meldingsdrempels  MeldingsdrempelsMeldingsdrempels zijn in de wet bepaalde omzetdrempels; Wanneer een fusie deze drempels overschrijdt is voorafgaande goedkeuring door de NMa vereist.  voor concentraties van verzekeraars. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank het debat in het voordeel van de NMa beslecht. De betrokken partijen moeten gezamenlijk (wereldwijd) EUR 113,45 miljoen aan bruto geboekte premies hebben behaald, waarvan EUR 4,54 miljoen ontvangen van Nederlandse ingezetenen. De drempel van EUR 4,54 miljoen (die in artikel 31 lid 2 Mw is vermeld) komt aldus in de plaats van de drempel van EUR 30 miljoen die in artikel 29 lid 1 Mw is vermeld. Met toepassing van de bestuurlijke lus  Bestuurlijke lusMet (de procedure van de) bestuurlijke lus geeft de rechter (via een tussenuitspraak) het bestuursorgaan de gelegenheid om formele gebreken in zijn besluit te herstellen alvorens de rechter zijn einduitspraak doet.   kreeg de NMa wel de opdracht om de boetehoogte nader te motiveren. Er is inmiddels een nieuw besluit genomen. Einduitspraak volgt in 2013.

Einduitspraak na bestuurlijke lus

In 2010 en 2011 heeft de rechtbank eerder een bestuurlijke lus toegepast in de zaken KPN / Reggefiber en Van Drie / Alpuro. In deze zaken vochten derden telkens de goedkeuring van deze fusies aan. In beide zaken werd de NMa in de gelegenheid gesteld op onderdelen de motivering van haar goedkeuringsbesluiten aan te vullen. In 2012 heeft de rechtbank in beide zaken beslist dat de NMa met succes de geconstateerde motiveringsgebreken heeft gerepareerd. In de zaak Van Drie / Alpuro deed de NMa hiervoor eerst nog een nader marktonderzoek. Omdat sprake was van een motiveringsgebrek vernietigde de rechtbank weliswaar de (oorspronkelijke) besluiten, maar liet zij de rechtsgevolgen gelet op de nadere motivering in stand. Dit betekent dat de gegeven goedkeuring aan de betreffende concentraties volledig in stand blijft. De beroepsprocedures van de derden gericht op het terugdraaien van de goedkeuring voor beide fusies slaagden per saldo niet.

Uitleg van remedie

In de Wegener zaak moest de rechtbank zich buigen over de uitleg van de remedie  RemedieEen remedie is een oplossing die partijen aandragen om het geconstateerde mededingingsprobleem wegnemen en onder welke voorwaarde een fusie wordt goedgekeurd.  die de NMa en Wegener in 2000 zijn overeengekomen bij de goedkering van de krantenfusie tussen Wegener en VNU. Het debat spitste zich toe op de vraag hoe de voorwaarde tot ‘het waarborgen van de onderlinge onafhankelijkheid van de regionale dagbladen PZC (Wegener) en BN/De Stem (voormalig VNU) in Zeeuws-Vlaanderen’ moest worden uitgelegd. De NMa meende dat Wegener het in de loop der tijd minder nauw was gaan nemen met deze voorwaarde en deze daarmee had overtreden. De rechtbank gaat voor een stuk met Wegener mee en stelt dat de remedie ruimte laat voor de uitleg dat het gaat om het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid. Dit staat, anders dan de NMa vond, niet in de weg aan samenwerking tussen de redacties of het afstemmen van commercieel beleid van de beide bladen. Vanaf het moment dat er feitelijk nog maar één hoofdredacteur werkzaam was voor de Zeeuws-Vlaamse edities van PZC en BN/De Stem overtrad Wegener, ook volgens de rechtbank, de remedie wel. Hiermee is de inhoud / strekking van de aan Wegener opgelegde remedie ingeperkt. Een ruimere strekking bleek onvoldoende uit de tekst van de remedie en het totstandkomingtraject van de remedie. Hierdoor is ook de duur van de overtreding aanzienlijk ingekort. Mede gelet hierop heeft de rechtbank de aan Wegener opgelegde boete verlaagd.

Opheffen van remedie

In 2009 heeft Wegener, hangende de sanctieprocedure over de uitleg  van de remedie, een  (afzonderlijk) verzoek ingediend om de remedie op te heffen. Gezien de huidige marktomstandigheden en haar financiële positie zou het niet meer rendabel zijn om twee onafhankelijke redacties in Zeeuws-Vlaanderen te laten bestaan. Wegener is er, na een uitvoerig economisch debat over de te hanteren beoordelingsmaatstaf (en de toepassing daarvan), niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat (a) er (markt)ontwikkelingen zijn die het mededingingsbelang dat de NMa bij de beoordeling van de fusie en de remedies in acht nam, wezenlijk hebben gewijzigd, en (b) er (markt)ontwikkelingen zijn die maken dat de belasting voor Wegener zodanig is toegenomen dat die niet meer in redelijke verhouding staat tot het beschermde mededingingsbelang. De rechtbank oordeelde dat de NMa na onderzoek van de door Wegener aangedragen argumenten, waarbij zij zich ook liet adviseren door economische experts/onderzoeksbureaus, met recht het herzieningsverzoek mocht afwijzen. Wegener dient zich derhalve te blijven houden aan de remedie zoals die nu door de rechtbank in de sanctiezaak is uitgelegd.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (45)
 • Deel
  • LinkedIn