Doorlooptijden

Omwille van de transparantie publiceert de NMa al enkele jaren in haar jaarverslag informatie over de realisatie van interne normen voor enkele kernprocessen  KernprocessenDe belangrijkste processen binnen de NMa, waaronder bijvoorbeeld het opsporen en beboeten van kartels, besluiten nemen over fusies en overnames en beslissingen in energie- en vervoerzaken  . In concentratiezaken en geschillen heeft de NMa in 2012 haar normtijden gehaald. Ook in mededingingsrechtelijke onderzoeken die niet leidden tot een handhavingsproduct, haalde de NMa haar interne norm voor de doorlooptijd. In procedures die leidden tot een sanctie haalde de NMa haar interne norm in veel gevallen niet. Een van de redenen hiervoor is dat in zaken met (hoge) boetes vaak diepgaand onderzoek nodig is, niet alleen naar de gedraging die een overtreding oplevert, maar ook naar de actuele financiële positie van partijen. De interne norm voor bezwaarzaken voor mededinging, vervoer en energie werd niet altijd gehaald. Dit wordt veelal veroorzaakt door de samenloop met andere procedures binnen of buiten de NMa. In veel gevallen bestaat rechtstreeks contact tussen de NMa en partijen en geeft de NMa aan wanneer een besluit is te verwachten en worden deze toegezegde termijnen vervolgens gehaald.

Verbeteringen

De NMa blijft gericht aandacht besteden aan de doorlooptijden van haar kernprocessen, onder meer door intern heldere (capaciteits)afspraken te maken. Voor zover mogelijk wordt ook projectmatig gewerkt en wordt bij processen zoals dossiervorming meer gebruik gemaakt van ondersteunende ICT. In de planning wordt rekening gehouden met een mix van grote, middelgrote en kleine zaken, dit komt ook de efficiënte inzet van mensen en middelen ten goede. Ten slotte zijn de doorlooptijden onderdeel van reguliere overleggen tussen de Raad van Bestuur en directeuren en wordt zowel in de eerste fase als in de bezwaarfase scherp gestuurd op capaciteit.

Gedetailleerde informatie en enkele toelichtingen zijn te vinden in de tabel over doorlooptijden.

Doorlooptijden NMa  Jaarverslag 2012

2009 2010 2011 2012  
Product Norm(dgn) Norm Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie
Onderzoeken met handhavingsproduct
336
90%
38%
64%
100%
55%
Onderzoek zonder handhavingsproduct (1) 175 90% 71% 78% 80% 94%
Melding concentratie 28 100% 100% 100% 100% 100%
Verzoek ontheffing wachtperiode (art. 40) 15 100% 100% 100% 100%
Vergunning concentratie 91 100% 100% 100% 100% 100%
Klacht art. 71 Spoorwegwet 61 100%
Geschilbeslechting (elektriciteit- en gaswet) 120 75% 63% 73% 60% 82%
Sanctie Mededinging (art. 6 en 24) 252 75% 88% 38% 22% 0% (2)
Sanctie electriciteit- en gaswet 91 75% 100% 100% 33% 33%
Sanctie niet-meewerken/niet-melden 91 100% 100% 100% 100%
Bezwaar Mededinging (zonder bezwaar advies commissie) 210 90% 93% 60% 17% 78%
Bezwaar Mededinging (met bezwaar advies commissie) 252 75% 56% 38% 33% 43% (2)
Bezwaar Elektriciteit- en gaswet 140 75% 43% 37% 43% 42%
Sanctie Vervoerswetten 91 75%
Bezwaar Vervoerswetten 140 75% 100% 100% 100% 0%
Wob-verzoek (algemeen) 56 75% 43% 82% 75% 70%


Een lege cel houdt in dat er dat jaar geen producten zijn afgerond of het instrument niet is ingezet. De normtijden tussen haakjes zijn oude interne normen die zijn gewijzigd. Het aantal dagen zijn kalenderdagen.

[1] Dit zijn onderzoeken die worden stopgezet. Hieronder vallen ook klachten die worden ingetrokken of afgewezen. In de regel gebeurt dat laatste binnen 56 dagen.

[2] Daling is met name het gevolg van (bij betrokken partijen bekende) samenloop met andere procedures, binnen en/of buiten de NMa. Deze afhankelijkheid maakte dat doorlooptijden uitkwamen boven de norm, die gebaseerd is op op zichzelf staande procedures.

Labels:

Organisatie
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn