Outcome

De NMa publiceert jaarlijks een schatting van wat het werk van de NMa oplevert voor consumenten en afnemers. Zij doet dit in termen van een verandering in de consumentenwelvaart. Met het periodiek publiceren van deze ‘outcome’ wil de NMa de kwantificeerbare baten van haar handelen in beeld brengen. Deze baten worden voor 2012 geschat op 251 miljoen euro. De outcome het driejaars voortschrijdend gemiddelde van de eerstejaarseffecten  EerstejaarseffectenHet effect in het eerste jaar na het optreden van de NMa met betrekking tot kartels, misbruik, fusies en overnames en reguleringsvraagstukken.  van besluiten in 2010, 2011 en 2012. De baten bedragen daarmee ruim vijf keer het budget van de NMa (44,4 miljoen euro in 2012). Sinds 2002 schommelde de outcome grofweg tussen de 250 miljoen euro en 600 miljoen euro.

De outcome van de NMa wordt berekend volgens een methode die op een consistente manier bepaalt wat de directe effecten van het ingrijpen van de NMa zijn in het kader van haar taken op het gebied van het mededingingstoezicht en de regulering van energie- en vervoermarkten. De berekening ziet op de toekomstige effecten van de besluiten die de NMa heeft genomen, voor zover die kwantitatief te bepalen zijn. De NMa publiceert jaarlijks een working paper om de berekening toe te lichten.

Toets door het Centraal Planbureau

Evenals in 2011 heeft het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van de NMa de outcome-berekeningen voor 2012 getoetst. In deze beknopte plausibiliteitstoets  PlausibiliteitstoetsEen toets in hoeverre iets aannemelijk is  beoordeelt het CPB, op hoofdlijnen, de zorgvuldigheid bij het berekenen van de outcome en de redelijkheid van de orde van grootte van de outcome. De conclusies van deze toets zijn als volgt:

 • de outcomeberekening is zorgvuldig uitgevoerd, met behulp van rudimentaire vuistregels met voldoende mate van onderbouwing vanuit de economische literatuur;
 • de outcomeberekening geeft een indicatie van de orde van grootte van de relatief eenvoudig kwantificeerbare directe effecten op korte termijn voor directe afnemers; en
 • de outcomeberekening laat diverse effecten buiten beschouwing waardoor een voorzichtige interpretatie nodig is.

 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn