Het Markttoezichthoudersberaad

Sinds 2008 neemt de NMa actief deel aan het Markttoezichthoudersberaad (MTb). Dit beraad is een platform voor samenwerking tussen de markttoezichthouders NMa, OPTA, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandsche Bank (DNB), Consumentenautoriteit (CA) en College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In november 2012 trad ook de Kansspelautoriteit toe tot het MTb. Deze toezichthouders hebben in de praktijk met vergelijkbare vraagstukken te maken. In het beraad wisselen zij kennis en ‘best practices’ uit en maken ze afspraken over een gezamenlijke aanpak van thema’s. Deze samenwerking kan op den duur leiden tot een vermindering van de toezichtlasten, omdat kennisdeling en gezamenlijk optreden de efficiëntie van het toezicht ten goede komen. Samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen de toezichthouders.

Criteria van goed toezicht

In het kader van de herziening van de Kaderstellende Visie op Toezicht heeft het Markttoezichthoudersberaad onder meer een verdere uitwerking gemaakt van de criteria voor goed toezicht. Dat past binnen het gezamenlijke standpunt dat in 2011 werd gegeven namens het MTb. De partners zijn voornemens om de criteria in het voorjaar van 2013 te publiceren.

Werkagenda

In 2012 is gewerkt met een gezamenlijke agenda. De onderwerpen zijn binnen het MTb nader uitgewerkt en de uitkomsten zijn besproken door de bestuurders. Thema’s op de agenda zijn:

 • Aanvullende input voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de “Kaderstellende Visie op Toezicht”.
 • Criteria voor goed toezicht: gezamenlijke verkenning van elementen voor een objectieve maatstaf en heldere en consistente criteria voor goed toezicht.
 • Input voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor het onderzoek naar “Toezicht, evenwicht en verantwoordelijkheid”.
 • Systeemtoezicht: analyse van de voor- en nadelen van systeemtoezicht en de toepasbaarheid daarvan in het markttoezicht.
 • Een analyse van het spanningsveld tussen openbaarheid van oordeelsvorming en de belangen van onder toezicht gestelden.


In 2012 lag het roulerend voorzitterschap bij OPTA en CBP. Vernieuwingen in toezicht en de toekomst van het toezicht waren de samenhangende thema’s van twee plenaire bijeenkomsten voor medewerkers van de toezichthouders. Prof.dr.ir. de Vries, lid van de WRR, sprak in juni over het WRR-rapport ‘Publieke zaken in de marktsamenleving’. Eind november ging Prof.dr. Knottnerus, voorzitter van de WRR met het beraad in gesprek over onderwerpen die wellicht onderdeel worden van het toekomstige WRR-rapport over de toekomst van toezicht.

In 2013 pakt het MTb de volgende onderwerpen op:

 • Een analyse van het spanningsveld tussen openbaarheid van oordeelsvorming en de belangen van ondertoezichtgestelden (vervolg 2012).
 • Een reactie op de uitkomsten van het WRR-rapport Toekomst van Toezicht
 • Een nadere analyse van de wijze waarop extern toezicht kan plaatsvinden via intern toezicht: de complementaire rol van intern toezicht voor de externe toezichthouder.

Labels:

ACM, Samenwerking

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (16)
 • Deel
  • LinkedIn