Codewijzigingen

In de diverse codes  CodesAlgemeen verbindende voorschriften  zijn de wettelijke bepalingen over de technische voorwaarden en de vaststelling van tarieven nader uitgewerkt, meestal op voorstel van de netbeheerders (soms op voorstel van de NMa). In artikel 27 e.v. E-wet en 12a e.v. Gaswet is hiervoor een procedureel kader gegeven, dat in 2012 nader is verduidelijkt. Bij de toetsing van de voorstellen van de gezamenlijke netbeheerders en de vaststelling van de uiteindelijke teksten beschikt de NMa over enige beoordelingsruimte en mag zij aanwijzingen geven, al ligt het inhoudelijke primaat van de regeling bij de gezamenlijke netbeheerders als opstellers van het voorstel. In de zaak Netcode stelde de NMa volgens het CBb  CBbHet College van Beroep voor het bedrijfsleven is een bestuursrechtelijk college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht, waaronder het mededingingsrecht.  terecht vast dat in het betreffende voorstel teksten over enkele activiteiten ontbraken en dat de gezamenlijke netbeheerders die dienden aan te vullen. Het College bepaalde dat de NMa in dat geval een zogenaamd behandelplan moet opstellen, zodat ook voor derden de voortgang transparant blijft.

In de zaak die leidde tot de tussenuitspraak Tarievencode gas (gasaansluitdienst) had de NMa zelf een voorstel voor een codewijziging geïnitieerd om de gasaansluitdienst in de tarievencode op te nemen. In dat geval ligt het primaat van de gemaakte reguleringskeuzes, de daarbij mee te wegen belangen en de waardering daarvan juist bij de NMa. In deze zaak faalden de beroepsgronden op één na.

Een nadeel van de codewijzigingsprocedure uit de E-wet en de Gaswet is dat de codes soms nog in een lopende beroepsprocedure worden betwist, terwijl alweer een nieuw wijzigingsvoorstel is ingediend. Dat kan betekenen dat over oude voorschriften nog moet worden geoordeeld door het CBb. Een voorbeeld hiervan is de zaak Automatisch opwaarderen (allocatiemechanisme van schaarse transportcapaciteit  TransportcapaciteitDe hoeveelheid elektriciteit of gas die per tijdseenheid over een bepaald deel van het transportnet kan worden getransporteerd  in het gasnet). Deze zaak bestond uit inmiddels negen (wijzigings-)besluiten. Inhoudelijk hielden zij bij de rechter stand. Uit de uitspraak volgt ook dat een herformulering van passages in de code zonder inhoudelijke aanpassingen (derhalve niet op rechtsgevolg gericht) niet kan leiden tot een nieuwe rechtsgang. Een partij die de eerste slag heeft gemist kan later dus niet via een nieuwe ronde nieuwe kansen afdwingen.

Voor het belanghebbendenvraagstuk is de zaak DSM van belang. De codewijziging in deze zaak over kwaliteitsconversie (aanpassen van de samenstelling van gas) was gebaseerd op het principe van socialisatie. Ongeacht het daadwerkelijke gebruik betalen partijen mee aan de dienst naar rato van hun gasafname. Dat kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor individuele ondernemingen. Anders dan zogenaamde representatieve organisaties kunnen individuele ondernemingen echter niet zomaar tegen een codewijzigingsbesluit opkomen. Zij dienen zich daarvoor in rechtens relevante wijze van andere afnemers te onderscheiden (omvang is niet een relevant criterium). Blijkens de uitspraak onderscheiden partijen zich bij het socialisatiemechanisme – dat bij energieregulering veelvuldig wordt gehanteerd – niet snel van anderen. Het beroep van DSM slaagde niet wegens het ontbreken van belang in de zin van artikel 1:3 Awb.

Zie ook

Er zijn geen gerelateerde links bij dit artikel.
 • Voeg toe aan mijn selectie
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Print
  • Dit artikel
  • Dit hoofdstuk (32)
 • Deel
  • LinkedIn